Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Ønsker du å komme i gang med et tilbud og få din gård godkjent som en Inn på tunet-gård? Det er matmerk som står bak Inn på tunet konseptet og godkjenningsordningen går gjennom de. Se matmerk.no sine sider for utfyllende informasjon og videre oppfølging. Vi kan også svare på spørsmål rundt dette hvis det er noe du lurer på.

Hva er Inn på tunet?
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

 • Barn- og unge
 • Mennesker med rusproblemer
 • Funksjonshemmede
 • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.
Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Tjenesteområder
De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
 • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet  tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.

Hvem deltar?
Et landsomfattende tilbud som Inn på tunet involverer mange ulike mennesker. Både de som bruker tilbudet, de som bestiller det og andre. Her er de viktigste:

 • Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og eller pårørende.
 • Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-tjenester, og er godkjent
 •  Kjøpere: de som bestiller tjenesten, som NAV og ulike kommunale bestillere
 •  Godkjennere: Matmerk, som godkjenner gården som Inn på tunet

Tekst hentet fra matmerk.no

VIL DU BLI MED I SAMARBEIDET?

Inn på tunet Midt-Norge er en interesseorganisasjon som er åpen for alle. Vi består i dag av gårder som tilbyr ulike tjenester innen IPT, vi har medlemmer som er kjøpere av slike tilbud, pårørende til brukere av IPT og ellers andre som kanskje er nysgjerrige på temaet og ønsker å starte lignende tilbud selv. Vår ambisjoner å bidra til å løfte næringen gjennom faglig og sosialt påfyll i nettverket.