Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Inn på tunet gårder tilbyr ulike aktiviteter for personer som står utenfor ordinært arbeidsliv. Gårdene tilbyr arbeidstrening med gårdsdrift som ramme for arbeidstrening, og tilrettelegger for aktivitet som er vanlig på en gård. Målet er å fremme den enkeltes helse, med fokus på økt livskvalitet og mestring av egen hverdag. Tjenestene vil være individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes funksjonsnivå og kognitive ferdigheter. Arbeid med pårørende, kommunale bistandsytere og andre nærpersoner rundt den det gjelder står sentralt.

Gårdsarbeid har lang tradisjon i Norge. Det har opp igjennom historien ofte blitt brukt som et alternativ til mennesker, som av ulike fysiske og / eller psykiske årsaker, faller utenfor det ordinære arbeidsliv.

Inn på tunet-gårdene har mye å tilby.

Ønsker du mer informasjon om temaet, kan du kontakte oss i Inn på tunet Midt Norge eller ta kontakt med matmerk som er ansvarlig for godkjenningsordningen.

Helse og omsorg

Vi ønsker å fremme mestring

Inn på tunet Midt-Norge ønsker å fremme mestring for personer med ulike funksjonsvansker.
Inn på tunet bruker gården som arena med naturen som nærmeste nabo og hvor samhandling med dyr står sentralt. Målet er økt livskvalitet, å redusere helseutfordringer eller helseplager samt å bedre mestre egen hverdag og funksjonshemming. Inn på tunet tilbyr tjenester for personer som har helseutfordringer som enten helt eller delvis hindrer dem i å være i ordinært arbeidsliv. De ulike inn på tunet gårdene tilbyr hver sitt særegne inn på tunet tilbud. Det er store variasjoner mellom hva de ulike gårdene tilbyr og hvem de retter seg mot i sin målgruppe. Noen gårder henvender seg til personer med helseutfordringer innenfor rus- eller kriminalområdet, mens andre retter seg mot personer med demens, kognitive vansker eller funksjonshemming.

En grønn eldreomsorg.
En aktiv og god alderdom er viktig, og et IPT-tilbud er et godt og viktig bidrag til dette. Gjennom kontakt med dyr og gjennom fysisk aktivitet kan aktive eldre og eldre med tidlig demens få en bedre hverdag. Samtidig kan også  et slikt tilbud være et avlastningstilbud for pårørende.

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

For noen barn og unge fungerer inn på tunet tilbud som et supplement til ordinær skolegang. Det kan være aktuelt for barn og unge som av ulike årsaker i perioder har nedsatt fungering i en ordinær skolehverdag. For noen barn blir inn på tunet en arena hvor de får tettere voksenkontakt og en mer praktisk tilnærming. Inn på tunet kan for noen barn fungere som en arena for læring av sosiale ferdigheter, da gjennom alternative læringsmetoder som gårdsdrift legger til rette for.

Inn på tunet gårdene tilbyr blant annet:

  • Skolefritidsordning og fritidskativiteter
  • Skole på gården
  • Avlastning for barnevern